Gebruikelijk loon DGA

Nieuw beleid Belastingdienst over gebruikelijk loon DGA bij deeltijdsituaties, startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen.

De Belastingdienst heeft onlangs nieuw beleid bekend gemaakt voor het gebruikelijk loon van de DGA. De
wijzigingen hebben betrekking op deeltijdsituaties, startende ondernemingen en ondernemingen die verlies
lijden. De Belastingdienst maakt bekend op welke wijze het loon voor de DGA in die situaties moet worden
vastgesteld. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan DGA’s met startende en/of verlieslijdende
ondernemingen.In deeltijdsituaties niet automatisch lager gebruikelijk loon
Een directeur-groot aandeelhouder (DGA) is gehouden een gebruikelijk loon te genieten. In de wet is een
normbedrag opgenomen dat in beginsel dient te worden aangehouden. Het normbedrag voor gebruikelijk loon
is gesteld op € 45.000 (voor 2018 en 2019). Als de meestverdienende werknemer binnen de onderneming een
hoger loon geniet, is dat loon in beginsel het normbedrag. In het Handboek Loonheffingen is inmiddels
uitdrukkelijk opgenomen dat het bedrag niet automatisch lager mag worden vastgesteld, indien er sprake is
van een deeltijdsituatie van de DGA. Wil er sprake zijn van een lager salaris door deeltijd dan dient dit
aannemelijk te worden gemaakt. Het aannemelijk maken van dit lagere loon kan door te onderbouwen dat in
vergelijkbare deeltijdsituaties dat lagere loon betaald zou worden.

Startende onderneming heeft recht op lager gebruikelijk loon
Tot nu toe was het alleen voor zogenaamde start-ups met een WBSO-subsidie een mogelijkheid om in de
eerste drie jaren af te wijken van het gebruikelijk loon. Inmiddels kunnen alle startende ondernemingen
afwijken van het normbedrag van het gebruikelijk loon. De nieuwe norm is dat in de eerste drie jaren van de
onderneming een lager loon mag worden vastgesteld, als de onderneming het normbedrag nog niet kan
betalen. Het loon mag echter niet lager zijn dan het wettelijk minimum loon dat past bij het aantal uren dat de
DGA werkt.

Tegemoetkomen aan verlieslijdende onderneming
Als er sprake is van een verlieslijdende situatie waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar komt,
dan mag het loon lager worden vastgesteld dan het normbedrag. Echter, niet lager dan het wettelijk
minimumloon dat past bij het aantal uren dat de DGA werkt.

Tot slot
De regeling van het gebruikelijk loon blijft onderwerp van discussie met de Belastingdienst. Deze nieuwe
richtlijnen geven met name voor startende ondernemingen en verlieslijdende ondernemingen ruimte om een
lager loon voor de DGA vast te stellen.

In de praktijk zijn er geregeld discussies met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon. Het
verdiend daarom aanbeveling voor elke DGA om het huidige salaris te onderbouwen en te toetsen aan de
normzetting.

Disclaimer: De inhoud van deze nieuwsbrief is informatief en vormt geen advies. Deze nieuwsbrief is met uiterste zorg samengesteld. Echter Salarisadministratie en Personeelsadvies K.A.P. B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden, typefouten, onvolledigheden of gevolgen (door handelen of nalaten) daarvan.