Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. B.V.

1. Begripsbepalingen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Opdrachtgever:
De natuurlijke of rechtspersoon die aan Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.
Opdrachtnemer:
Salarisadministratie & Personeelsadvies K.A.P. B.V.
Persoonsgegevens:
Alle op natuurlijke personen herleidbare gegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Bescheiden:
Alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ten behoeve van uitvoering van de opdracht ter beschikking gestelde goederen, zowel digitaal als analoog, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde goederen, zowel digitaal als analoog.
Werkzaamheden:
Alle Werkzaamheden die benodigd zijn voor de uitvoering van de opdracht die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verstrekt.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Werkzaamheden die door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden uitgevoerd. Wijziging van deze voorwaarden dient door de Opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitgesloten.
2.3 Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Werkzaamheden die worden uitgevoerd door door Opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de opdracht in te schakelen ondergeschikten en derden c.q. hulppersonen.

3. Aanvang en duur van de overeenkomst
3.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende offerte door Opdrachtnemer retour is ontvangen, mondelinge afspraken zijn gemaakt of met de uitvoering van de Werkzaamheden is begonnen. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.
3.2 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd of voor het uitvoeren van bepaalde omschreven Werkzaamheden is aangegaan.

Rechten en verplichtingen Opdrachtgever

4. Verstrekken gegevens
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, die Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen.
4.2 Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het vorig lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.
4.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem verstrekte gegevens en bescheiden.

5. Klachten
5.1 Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan Opdrachtnemer. De klachttermijn bedraagt veertien dagen en vangt aan op de verzenddatum van de factuur, de stukken of de informatie waarover Opdrachtgever klaagt, dan wel op het moment dat de Opdrachtgever de tot de klacht aanleiding gevende omstandigheid ontdekt. In het laatste geval zoals in de vorige zin genoemd, dient de Opdrachtgever aan te tonen dat hij de tot de klacht aanleiding gevende omstandigheid niet eerder kon ontdekken.
5.2 Een klacht als bedoeld in lid 1, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

6. Honorarium
6.1 Het honorarium dat verschuldigd is ter zake van de Werkzaamheden die Opdrachtnemer verricht, worden berekend op de in de hoofdovereenkomst vastgestelde wijze. De verschuldigdheid van het honorarium is niet afhankelijk van het resultaat van de verleende opdracht.
6.2 Begrotingen van het honorarium ter zake van Werkzaamheden van Opdrachtnemer dienen schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn verstrekt en zijn vrijblijvend en niet bindend.

7. Betaling
7.1 Betaling van het factuurbedrag door Opdrachtgever dient te geschieden op de wijze en binnen de termijn die op de factuur is aangegeven. Bij het ontbreken van een beschrijving van betaaltermijn en betaalwijze, dient de factuur binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum, in euro’s, ten kantore van Opdrachtnemer of door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening betaald te worden.
7.2 Opdrachtgever heeft geen recht op opschorting, verrekening of korting.
7.3 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, verkeert hij van rechtswege in verzuim en is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag tevens de wettelijke rente tot op de datum van algehele voldoening verschuldigd, een en ander onverminderd de verdere rechten van Opdrachtnemer om voldoening (in rechte) af te dwingen. Indien Opdrachtgever in verzuim is, worden alle vorderingen van Opdrachtnemer ter zake van verrichte Werkzaamheden en gemaakte kosten onmiddellijk opeisbaar. Tevens heeft Opdrachtnemer in dat geval het recht haar Werkzaamheden op te schorten totdat alle opeisbare vorderingen zijn voldaan.
7.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7.5 Eventuele kosten ten gevolge van buitengerechtelijke incasso van de vordering zijn voor rekening van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op 15% van het te vorderen bedrag met een minimum van € 150,=.
7.6 Indien Opdrachtnemer haar vordering in een gerechtelijke procedure aanhangig heeft gemaakt, is Opdrachtgever gehouden de met deze procedure gemoeide werkelijke kosten volledig te vergoeden, onverminderd de aanspraken van Opdrachtnemer ter zake van buitengerechtelijke kosten. Onder kosten van een gerechtelijke procedure worden onder meer begrepen alle kosten voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling van Opdrachtgever op grond van artikel 237 e.v. Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering te boven gaan.

Rechten en verplichtingen Opdrachtnemer

8. Uitvoering opdracht
8.1 Opdrachtnemer voert de opdracht uit naar beste kunnen. Hij zal daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van hem wordt verwacht. 8.2 Opdrachtnemer schakelt voor het verrichten van de Werkzaamheden bij haar werkzame personen in. Daarnaast heeft Opdrachtnemer het recht Werkzaamheden zonder kennisgeving aan Opdrachtgever te laten verrichten door de Opdrachtnemer aan te wijzen derden.
8.3 Indien tijdens uitvoering van de opdracht Werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever, die niet vallen onder de opgedragen Werkzaamheden en die niet benodigd zijn voor het uitvoeren van de opgedragen Werkzaamheden, wordt aan de daarop betrekking hebbende aantekeningen in de administratie van Opdrachtnemer het bewijs ontleend dat deze Werkzaamheden krachtens incidentele opdracht zijdens Opdrachtgever zijn verricht, onverminderd het recht van Opdrachtnemer met andere middelen dit bewijs te leveren.

9. Persoonsgegevens9.1 Opdrachtnemer zal alle inspanningen verrichten die redelijkerwijs van haar verwacht kunnen worden om persoonsgegevens vertrouwelijk te houden.
9.2 Tenzij Opdrachtnemer zulks verplicht is op grond van de wet zullen geen persoonsgegevens aan derden worden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

10. Overmacht
10.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van overmacht, worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment, dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen. Een dergelijke omstandigheid levert geen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst op. Opdrachtnemer verkeert in een dergelijk geval niet in verzuim.
10.2 Opdrachtgever heeft het recht om in het geval een situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet en gedurende een periode van 30 dagen heeft voortgeduurd en de verplichtingen als gevolg van de situatie van overmacht nog steeds niet nagekomen kunnen worden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

11. Opschortingsrecht
11.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen, waaronder begrepen voorschotbetalingen, op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.
11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade bij Opdrachtgever die is veroorzaakt door de door de opschorting veroorzaakte vertraagde afhandeling van Werkzaamheden.

12. Aansprakelijkheid
12.1 Opdrachtnemer is, behoudens gevallen van opzet of grove schuld, jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een of meer fouten van Opdrachtnemer en door haar ingeschakelde hulppersonen of derden, voor zover deze verband houden met de in het kader van de opdracht verrichte Werkzaamheden en voor zover de aansprakelijkheid en die schade worden gedekt door de door de Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een en ander te vermeerderen met het bedrag aan eigen risico.
12.2 In het geval de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen recht op uitkering zou geven, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer, beperkt tot een bedrag van tweemaal (2) maal het honorarium voor de betreffende opdracht of, in geval van duurovereenkomsten, beperkt tot éénmaal (1) maal het honorarium over het afgelopen jaar.
12.3 Op schriftelijk verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer een kopie van de polis(voorwaarden) aan Opdrachtgever toezenden.
12.4 In aanvulling op artikel 12.1 is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder hier onder meer wordt verstaan: gevolgs- en bedrijfsschade schade. Opdrachtnemer is tevens niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door of het gevolg is van:

  • onjuiste of onvolledige informatie zijdens Opdrachtgever;
  • fouten in door haar geraadpleegde wet-, en regelgeving en/of (vak-)literatuur;
  • gebruik van elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail;
  • beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of e-mail, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden;
  • het opschorten van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer ten gevolge van het niet tijdig voldoen van de facturen door Opdrachtgever, zoals bedoeld in artikel 7.3;
  • het niet tijdig of in het geheel niet kunnen verrichten van de opgedragen Werkzaamheden in het geval van overmacht, zoals omschreven in artikel 10;

12.5 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Opdrachtgever ongedaan te maken, waarbij Opdrachtgever hem alle mogelijke medewerking dient te verlenen.
12.6 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de Werkzaamheden samenhangen.
12.7 Iedere aanspraak op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer vervalt na verloop van één (1) jaar nadat de melding van de aanspraak is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij deze inmiddels bij de bevoegde rechter aanhangig is gemaakt.
12.8 Het recht om de overeenkomst met Opdrachtnemer te ontbinden is uitgesloten.

Rechten en verplichtingen voor beiden

13. Opzegging
13.1 Opdrachtnemer en Opdrachtgever kunnen steeds de overeenkomst opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, tenzij de redelijkheid zich tegen een dergelijke termijn verzet.
13.2 Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.
13.3 Ingeval van te late opzegging wordt de opdracht geacht te zijn voortgezet voor de periode van één jaar.
13.4 Opzegging ontslaat Opdrachtgever niet van haar (betalings-)verplichtingen jegens Opdrachtnemer.

14. Toepasselijk recht en forumkeuze
14.1 Op alle overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen, die verband houden met overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Arnhem.